งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่ 10

“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0”

จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก

จุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้

บทความที่ส่งมานั้นจะได้รับการพิจารณาคุณภาพและความสมบูรณ์ของงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง ECTI-CARD (ECTI-CARD Proceedings) ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของสมาคม ECTI

(Final Extension)
null
ดร.ทีปานิส ชาชิโย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ผู้สร้าง “สูตรชาชิโย” ชื่อคนไทยในสูตรฟิสิกส์ระดับโลก

     ครั้งแรกในประวัติศาสตร์และวงการวิทยาศาสตร์ที่นามสกุลของคนไทยได้รับการตั้งเป็นชื่อสูตรฟิสิกส์สำคัญของโลก

null
รศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
หัวข้อเสวนา “มาตรวิทยาและการประยุกต์ใช้งานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0”

ผู้ดำเนินรายการ   ดร.นฤดล นวลขาว (มว.)

Keynote Speakers
null
ดร.ทีปานิส ชาชิโย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ผู้สร้าง “สูตรชาชิโย” ชื่อคนไทยในสูตรฟิสิกส์ระดับโลก

     ครั้งแรกในประวัติศาสตร์และวงการวิทยาศาสตร์ที่นามสกุลของคนไทยได้รับการตั้งเป็นชื่อสูตรฟิสิกส์สำคัญของโลก

null
รศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
การเสวนา
หัวข้อเสวนา “มาตรวิทยาและการประยุกต์ใช้งานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0”

ผู้ดำเนินรายการ   ดร.นฤดล นวลขาว (มว.)

Special Sessions

Electromagnetic Applications for Emerging Technology

การประยุกต์ใช้งานทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับเทคโนโลยียุคใหม่

Chair session: ผศ.ดร.ศุภกิต แก้วดวงตา (มทร.ล้านนา)

Asst.Prof.Dr.Supakit Kawdungta (RMUTL)

Measuring Technology for S-CURVE Industry

เทคโนโลยีการวัดสำหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ S-CURVE

Chair Session: ดร.ศริญญา ปะสะกวี (มว.)

Template สำหรับการส่งบทความจากภาคอุตสาหกรรม

Download PDF
Download Doc
Template สำหรับการจัดทำโปสเตอร์ สำหรับบทความจากภาคอุตสาหกรรม

Download PDF
Download Powerpoint template

Electronics Circuit Design and IoT Applications

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้งาน IoT

Chair Session: ผศ.ดร.วินัย ใจกล้า (สจล.)

Asst.Prof.Dr.Winai Jaikla (KMITL)

Innovation for Crime Combating

นวัตกรรมสำหรับการต่อสู้อาชญากรรม

Chair session: ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ (มก.)

Asst.Prof.Dr.Pirawat Watanapongse (KU)

Applications of Image and Signal Processing for Medical Innovation 4.0

การประยุกต์ใช้การประมวลผลสัญญาณและภาพสำหรับนวัตกรรมทางการแพทย์ 4.0

Chair Session: รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ (ม.อ.)

Assoc.Prof.Dr.Pornchai Phukpattaranot (PSU)

Advanced Technology for Sustainable Development

เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Chair session: รศ.ดร.ชานนท์ วริสาร (สจล.)

Assoc. Prof.Dr.Chanon Warisarn (KMITL)

Abstract: ในกลุ่มหัวข้อ “เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ได้เน้นการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งการศึกษา เรียนรู้ พัฒนา และการประยุกต์ใช้งาน อาทิเช่น เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็ก การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รายชื่อบทความใน session:
1. กลยุทธ์การอ่านข้อมูลหลายแทร็กด้วยหัวอ่านเดียวในระบบการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็กบิตแพทเทิร์นมีเดีย

2. การจำลองและการตรวจสอบการถ่ายเทความร้อนในแท่งความร้อนสำหรับโรงงานฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

3. การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำแอร์เวย์พลังงานแสงอาทิตย์

4. ชุดทดลองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ Ku-Band

5. ชุดฝึกทดลองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบเครื่องเสียงรถยนต์

Advances in Systems and Control Application

ความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้งานระบบและการควบคุม

Chair session: Assoc.Prof.Dr.Peerayot Sanposh (KU)

รศ.ดร.พีระยศ แสนโภชน์ (มก.)

Applications on Electrical Technology with Industry

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากับภาคอุตสาหกรรม
Chair session: ผศ.ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว (มทร.พระนคร)

Deep and Machine Learning with Big Data

ข้อมูลขนาดใหญ่กับการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึก
Chair Session: รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง (มช.)
Assoc.Prof.Dr.Ekkarat Boonchieng (CMU)

Robotics application and AI

การประยุกต์วิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

Chair session: รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล (สจล.)
Assoc.Prof.Dr. Somyot Kaitwanitvilai (KMITL)

Other Spacial Topic

รอการ Update เร็วๆนี้

** กำหนดการจัดงาน ECTI-CARD 2018 **

Paper Submission

การส่งบทความ

Online Submission

จะต้องส่งผ่านระบบ Online Submission เริ่มรับบทความวันที่ 1 มกราคม 2561 ตามรูปแบบที่กำหนด ส่งบทความที่นี่
* หากเกิดความผิดพลาดกรุณาติดต่อ ฝ่ายประสานงาน
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์

16 มีนาคม 2561 (Final Extension)

Paper Submission Deadline For Review
ประกาศผลการพิจารณาบทความ

วันที่ 9 เมษายน 2561

Decision Notification
2018/06/26 08:30:00

Update!!! ขยายเวลาการส่งบทความ
16 มีนาคม 2561 (Final Extension)
9 เมษายน 2561 (Decision Notification)
Moreinfo...