ส่งบทความฉบับสมบูรณ์

Paper Submission Deadline For Review

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลการพิจารณาบทความ

Decision Notification

วันที่ 1 เมษายน 2561

ส่งบทความต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์

Camera Ready Version

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

วันจัดประชุมวิชาการ

Conference day

วันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2561