Back to Lectures  
   
ประกาศ  
 
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
รายละเอียดของวิชา  
รหัสวิชา 303429
ชื่อวิชาภาษาไทย วิศวกรรมการส่องสว่าง
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Illumination Engineering
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ห้องเรียน EN 511 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ติดต่อผู้สอน ผศ.ดร. นิพัทธ์ จันทรมินทร์, ห้องทำงาน EE 404, Tel.: 0-5596-4390, Email: niphatj@nu.ac.th
หัวข้อรายวิชา  
  - ฟิสิกส์ทางแสงและทฤษฎีสี
  
- ศัพท์และหน่วยทางแสง
   - หลอดไฟฟ้า
  
- ดวงโคมไฟฟ้าและข้อมูลการกระจายแสง
   - การออกแบบการให้แสงสว่างภายในอาคาร

   - การออกแบบการให้แสงสว่างของดวงโคมฉาย
   - การออกแบบการให้แสงสว่างของดวงโคมไฟถนน
หนังสืออ้างอิง  
  ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์, "เทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง"
  ไชยะ แช่มช้อย, "พื้นฐานวิศวกรรมการส่องสว่าง เล่มที่ 1"
  ศุลี บรรจงจิตร, "วิศวกรรมการส่องสว่าง"
  มงคล ทองสงคราม, "วิศวกรรมการส่องสว่าง"
  ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช, "การออกแบบระบบแสงสว่าง รวมทั้งระบบไฟฟ้า ระบบสัญญาณเตือนภัย และระบบการติดต่อสื่อสาร"
  Jack L. Lindsey, "Applied Illumination Engineering"
เกณฑ์การประเมินผล  
การเข้าเรียน 5 คะแนน
สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 20 คะแนน
สอบวัดผลกลางภาค 25 คะแนน
สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 20 คะแนน
สอบปากเปล่า 5 คะแนน
สอบวัดผลปลายภาค 25 คะแนน
   
Back to Lectures  

การออกแบบการให้แสงสว่างภายในอาคาร