เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ แย้มเม่น อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สัมภาษณ์กับรายการ “รู้ค่าพลังงาน” ซึ่งเผยแพร่ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ในประเด็น “การประดิษฐ์เครื่องควบคุมแสงสว่างด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์” ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในโรงงาน และยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์จาก บริษัท ปตท. (จำกัด) มหาชน โดยถ่ายทำ ณ บริษัทไทยแอโรว์ พิษณุโลก และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ชมวิดีโอ ผศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ในรายการรู้ค่าพลังงาน ทางช่อง 3 .. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ได้ที่เว็บไซต์:

http://www.pr.nu.ac.th/vdo/vdo25/palang_.flv.html