“ระบบการจัดการบริหารงบประมาณและการจัดการทรัพย์สินภาควิชาฯ ”
E-Department Asset

 
   เป็นระบบสารสนเทศที่ออกแบบเพื่อรองรับกระบวนการทำงานระดับโครงสร้างของ
องค์กร มีเขตเขตครอบคุมการทำงานพื้นฐาน อธิ การจัดการเรื่องงบประมาณ กองทุน การเบิก 
จ่าย การควบคุมยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่ดำเนินไปโดยภาควิชา 
สามารถ Tracking รายการทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ ที่เกิดจากกระบวนการยืม-คืน  
   
  Mr. Kantinan Makmee
    System Analyst
  Mrs. Muttareeya Rachbuasri
    Programmer , Tester