บันทึกข้อมูล> ตัดยอดงบประมาณ  
     
 
 
 
คุณไม่มีสิทธิใช้งานส่วนนี้
 

  รายการใช้เงิน
  การโยกงบประมาณ
  รายละเอียดการโยกงบประมาณ