ติดต่อภาควิชา  ติดต่อเรา
   
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  65000
   
0559-6437-3,0559-6437-1
   
0559-6400-5
   
ecpe-software@nu.ac.th