นักศึกษา > หลักสูตรปริญญาโท> สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

1.  ชื่อหลักสูตร
        1.1  ภาษาไทย       :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า            
        1.2  ภาษาอังกฤษ  :  Master of Engineering Program in Electrical Engineering

 

2.  ชื่อปริญญา
        2.1 ชื่อเต็ม             :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
                                   :  Master of Engineering (Electrical Engineering)
        2.2 ชื่อย่อ              :  วศ.. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
                                   :  M.Eng. (Electrical Engineering)