บุคลากร > คณาจารย์
 
   
 
   
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์ 
  ASST. PROF. DR.Sarawut Wattanawongpitak 
  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
 
  รหัสอาจารย์ :G04019
  Contact : sarawutw@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4349  ภายนอก 055-964349
  Room : EE217
  More info..  
   
   
  ดร.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช 
  DR. Settha Thangkawanit 
  รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
 
  รหัสอาจารย์ :G04033
  Contact : setthat@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4324  ภายนอก 055-964324
  Room : EE215
  More info..  
   
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น 
  ASSOC. PROF. DR. Suchart Yammen 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04002
  Contact : sucharty@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4288  ภายนอก 055-964288
  Room : EE411
  More info..  
   
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต มาลากร 
  ASSOC. PROF. DR. Tanit Malakorn 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04004
  Contact : tanitm@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4353  ภายนอก 055-964353
  Room : EE309
  More info..  
   
   
  ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง 
  PROF. DR. Paisarn Muneesawang 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04005
  Contact : paisarnmu@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4354  ภายนอก 055-964354
  Room : EE311
  More info..  
   
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห 
  ASST. PROF. DR. Akaraphunt Vongkunghae 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04001
  Contact : akaraphuntv@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4323  ภายนอก 055-964323
  Room : EE202
  More info..  
   
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 
  ASSOC. PROF. DR. Surachet Kanprachar 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04007
  Contact : surachetka@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4357  ภายนอก 055-964357
  Room : EE312
  More info..  
   
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์ 
  ASSOC. PROF. DR. Niphat Jantharamin 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04009
  Contact : niphatj@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4390  ภายนอก 055-964390
  Room : EE404
  More info..  
   
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ 
  ASST. PROF. DR. Ponpisut Worrajiran 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04012
  Contact : -
  Tel : ภายใน 4369  ภายนอก 055-964369
  Room : EE304
  More info..  
   
   
  อาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์ 
  Rattapoom Waranusast 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04014
  Contact : rattapoomw@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4392  ภายนอก 055-964392
  Room : EE406
  More info..  
   
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิช 
  ASSOC. PROF. DR. Somporn Ruangsinchaiwanich 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04015
  Contact : sompornr@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4394  ภายนอก 055-964394
  Room : EE220
  More info..  
   
   
  ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า 
  DR. Woralak Kongdenfha 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04016
  Contact : Woralakk@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4355  ภายนอก 055-964355
  Room : EE313
  More info..  
   
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ พลพิทักษ์ชัย 
  ASST. PROF. DR. Supawan Ponpitakchai 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04017
  Contact : supawanph@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4381  ภายนอก 055-964381
  Room : EE415
  More info..  
   
   
  ดร.ชัยรัตน์ พินทอง 
  DR. Chairat Pinthong 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04020
  Contact : chairatp@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4343  ภายนอก 055-964343
  Room : EE206
  More info..  
   
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.พนัส นัถฤทธิ์ 
  ASSOC PROF. DR. Panus Nattharith 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04023
  Contact : panusn@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4367  ภายนอก 055-964367
  Room : EE306
  More info..  
   
   
  ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล 
  DR. Suradet Jitprapaikulsarn 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04029
  Contact : Suradet@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4391  ภายนอก 055-964391
  Room : EE408
  More info..  
   
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน 
  ASSOC. PROF. DR. Phongphun Kijsanayothin 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04030
  Contact : kphongph@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4341  ภายนอก 055-964341
  Room : EE210
  More info..  
   
   
  ดร.จิราพร พุกสุข 
  Dr.Jiraporn Pooksook 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04032
  Contact : pookjiraporn@yahoo.com
  Tel : ภายใน 4345  ภายนอก 055-964345
  Room : EE214
  More info..  
   
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุฑิตา สงฆ์จันทร์ 
  ASST. PROF. DR. Mutita Songjun 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04021
  Contact : mutitas@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4347  ภายนอก 055-964347
  Room : EE211
  More info..  
   
   
  อาจารย์ภาณุพงศ์ สอนคม 
  Panupong Sornkhom 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04034
  Contact : panupongsk@hotmail.com
  Tel : ภายใน 4350  ภายนอก 055-964350
  Room : EE213
  More info..  
   
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 
  ASST. PROF. DR.Piyadanai Pachanapan 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04028
  Contact : piyadanip@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4322  ภายนอก 055-964322
  Room : EE204
  More info..  
   
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล 
  ASST. PROF. DR. Panomkhawn Riyamongkol 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04006
  Contact : panomkhawnr@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4365  ภายนอก 055-964365
  Room : EE302
  More info..  
   
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เดชะศิลารักษ์ 
  ASST. PROF. DR. Siriporn Dachasilaruk 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04025
  Contact : dsiriporn@hotmail.com
  Tel : ภายใน 4398  ภายนอก 055-964398
  Room : EE413
  More info..  
   
   
  ดร.แสงชัย มังกรทอง 
  DR. Sangchai Mungkornthong 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04011
  Contact : sangchaim@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4348  ภายนอก 055-964348
  Room : EE209
  More info..  
   
   
  ดร.จิรวดี ผลประเสริฐ 
  Dr.Jirawadee Polprasert 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04038
  Contact : jirawadeep@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4351  ภายนอก 055-964351
  Room : EE212
  More info..  
   
   
  Mr.Yoseung KIM 
  MR.YOSEUNG KIM 
 
 
  รหัสอาจารย์ :GX0134
  Contact : kingrise@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4358  ภายนอก 055-964358
  Room : EE315
  More info..  
   
   
  ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล 
  DR. PHISUT APICHAYAKUL 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G02010
  Contact : phisuta@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4384  ภายนอก 055-964384
  Room : EE504
  More info..  
   
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย เมธีวรัญญู 
  ASSOC. PROF. DR.THAWATCHAI MAYTEEVARUNYOO 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04039
  Contact : thawatchaim@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4344  ภายนอก 055-964344
  Room : EE208
  More info..  
   
   
  ดร.สุรพล นาแตเนียล เจริญสุข 
  DR.SURAPON NATHANAEL CHAROENSOOK 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04040
  Contact : suraponc@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4339  ภายนอก 055-964339
  Room : EE222
  More info..  
   
   
  ดร.จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด 
  Dr. Jirarat Ieamsaard 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04041
  Contact : jirarati@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4378  ภายนอก 055-964378
  Room : EE409
  More info..  
   
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร แสงเงิน 
  ASST. PROF. DR.Sommart sang-ngern 
 
 
  รหัสอาจารย์ :G04042
  Contact : sommarts@nu.ac.th
  Tel : -
  Room : EE412
  More info..