บุคลากร > เจ้าหน้าที่
 
   
 
   
   
  นายกันตินันท์ มากมี 
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
  Contact : kantinanm@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4307  ภายนอก 055-964307
  Room : EE515
  More info..  
   
   
  นางสาวมัทรียา ราชบัวศรี 
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
  Contact : mattareeyar@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4315  ภายนอก 055-964315
  Room : EE515
  More info..  
   
   
  นางสาวสารินทร์ เติมสุทา 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
 
  Contact : sarinth@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4371  ภายนอก 055-964371
  Room : EE324
  More info..  
   
   
  นางสาวสุกัญญา ผนึกทอง 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
 
  Contact : Sukanyapa@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4373  ภายนอก 055-964373
  Room : EE324
  More info..  
   
   
  นางสาวปวันรัตน์ มั่นนุช 
  ตำแหน่ง : ครูช่าง
 
  Contact : pawanratm@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4315  ภายนอก 055-964315
  Room : EE515
  More info..  
   
   
  ว่าที่ร้อยตรีธานี โกสุม 
  ตำแหน่ง : ครูช่าง
 
  Contact : taneek@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4149  ภายนอก 055-964149
  Room : Shop EE
  More info..  
   
   
  นายเผ่าพัฒน์ แสงอบ 
  ตำแหน่ง : ครูช่าง
 
  Contact : paopats@nu.ac.th
  Tel : ภายใน 4149  ภายนอก 055-964149
  Room : Shop EE
  More info..