นักศึกษา > หลักสูตรปริญญาเอก> สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

1.  ชื่อหลักสูตร
        1.1  ภาษาไทย       :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์            
        1.2  ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering

 

2.  ชื่อปริญญา
        2.1 ชื่อเต็ม             :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
                                   :  Doctor of Philosophy (Computer Engineering)
        2.2 ชื่อย่อ              :  ปร.. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
                                   :  Ph.D. (Computer Engineering)