นักศึกษา > หลักสูตรปริญญาเอก> สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

1.  ชื่อหลักสูตร
        1.1  ภาษาไทย       :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า             
        1.2  ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering

 

2.  ชื่อปริญญา
        2.1 ชื่อเต็ม             :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
                                   :  Doctor of Philosophy (Electrical Engineering)
        2.2 ชื่อย่อ              :  ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
                                   Ph.D. (Electrical Engineering)
2.  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
        หลักสูตรแบบ 2.1             :  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเทียบเท่า
        หลักสูตรแบบ 2.2             :  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ
    ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP โดยเกณฑ์การสอบผ่านให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร และนำผลการสอบมาแสดงกับหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทำการทดสอบตามใบรายงานคะแนนจนถึงวันประกาศผลสอบคัดเลือก