ประกันคุณภาพ > AUN/QA
 
    AUN-QA  
 

          เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network; AUN) เป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อพฤศจิกายน ค.ศ.1995 รวม 13 สถาบัน ต่อมาได้ขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนเพื่มมากขึ้นทำให้สมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเพิ่มจำนวนเป็น 26 สถาบัน การประกันคุณภาพการศึกษาของ AUN (AUN Quality Assurance - AUN-QA) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ AUN ดำเนินการ

 

           คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการ ASEAN QA และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ของคณะฯ เป็น 1 ใน 3 หลักสูตรของประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ ASEAN QA ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตร ในระดับ ASEAN

 

          และในระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะเข้ารับการประเมินคุณภาพ

 
 
  TEMPLATE FORM  
  ตัวเล่ม  AUN/QA SAR  
  LIST OF EXHIBIT :see below  
 
 
Exhibit 2.1 (1) CPE 2012 Curriculum   download
Exhibit 2.1 (2) Requirement from Stakeholders from TQF:HEd   download
Exhibit 2.1 (3) TQF:HEd:Computer 2009   download
Exhibit 2.1 (4) NU Engineering Identity   download
Exhibit 2.1 (5) NU Graduate Identity   download
Exhibit 2.1 (6) Staff Specialization   download
Exhibit 2.1 (7) CE2004   download
Exhibit 2.1 (8) 2011 Survey   download
Exhibit 2.1 (9) Detailed Characteristics mapping   download
Exhibit 2.1 (10) 305111 Course Syllabus   download
 
Exhibit 2.2 (1) Detailed Template    download 
     
     
 
Exhibit 2.4 (1) Teaching Strategies   download
Exhibit 2.4 (2) Computer Engineering Project I Syllabus   download
Exhibit 2.4 (3) Picture of AIT-NU CV class   download
Exhibit 2.4 (4) Internship Manual   download
Exhibit 2.4 (5) Principles of Computer Graphics Syllabus   download
Exhibit 2.4 (6) Operating Systems Syllabus   download
Exhibit 2.4 (7) Digital Image Processing Syllabus   download
Exhibit 2.4 (8) Computer Vision Syllabus   download
Exhibit 2.4 (9) Picture of Senior Project Contest   download
Exhibit 2.4 (10) Student Guide Book   download
Exhibit 2.4 (11) Moodle Instruction for Students   download
Exhibit 2.4 (12) Internship Evaluation   download
Exhibit 2.4 (13) Picture of Internship Presentation   download
Exhibit 2.4 (14) Software Engineering Syllabus   download
Exhibit 2.4 (15) Algorithm Analysis and Design Syllabus   download
Exhibit 2.4 (16) Data Communication and Computer Networks Syllabus   download
 
Exhibit 2.5 (1) Sample of TQF3   download
Exhibit 2.5 (2) Training Course Manual   download
Exhibit 2.5 (3) Training Course Evaluation   download
Exhibit 2.5 (4) List of Course Websites   download
Exhibit 2.5 (5) Training Course Assessment   download
 
Exhibit 2.6 (1) Academic Staff List   download
Exhibit 2.6 (2) Research Projects 2010   download
Exhibit 2.6 (3) Teaching Evaluation by Students 1   download
Exhibit 2.6 (4) Teaching Evaluation by Students 2   download
Exhibit 2.6 (5) Teaching Evaluation by Students 3   download
Exhibit 2.6 (6) Teaching Evaluation by Students 4   download
Exhibit 2.6 (7) Training Fund   download
Exhibit 2.6 (8) Staff Admission Guideline   download
Exhibit 2.6 (9) Academic Staff Qualification Guideline   download
Exhibit 2.6 (10) Teaching Workload Final Semester 2010   download
Exhibit 2.6 (11) Academic Staff Workload Regulation   download
Exhibit 2.6 (12) IT Equipment Fund   download
Exhibit 2.6 (13) Reward for Professor   download
Exhibit 2.6 (14) Incentive for Academic Presentation Abroad   download
Exhibit 2.6 (15) Incentive for Academic Publications   download
Exhibit 2.6 (16) Reward for Patents   download
Exhibit 2.6 (17) Academic Staff Ethics   download
Exhibit 2.6 (18) Teaching Workload System User Manual   download
Exhibit 2.6 (19) Academic Staff Career Path   download
Exhibit 2.6 (20) Sin Sathaporn Provident Fund   download
Exhibit 2.6 (21) Staff Evaluation Guideline 1   download
Exhibit 2.6 (22) Staff Evaluation Guideline 2   download
Exhibit 2.6 (23) Staff Probation Guideline   download
Exhibit 2.6 (24) Staff Probation Form   download
Exhibit 2.6 (25) Staff Evaluation Form   download
       
 
Exhibit 2.7 (1) Degree Descriptions of Supporting Staffs   download
Exhibit 2.7 (2) Satisfactory level of Service of the Library   download
Exhibit 2.7 (3) Develop Library Staff to Good Work   download
Exhibit 2.7 (4) Library Staff are adequate and Satisfactory of Service   download
Exhibit 2.7 (5) Example Laboratory Staff Schedule Task   download
 
Exhibit 2.8 (1) Intake Size Plan   download
Exhibit 2.8 (2) The Curriculum Structure   download
 
Exhibit 2.9 (1) Course Syllabus   download
Exhibit 2.9 (2) Academic Advisor Announcement   download
Exhibit 2.9 (3) Student Progress Monitoring System   download
Exhibit 2.9 (4) The Number of Employed Students   download
Exhibit 2.9 (5) Advisory Description   download
Exhibit 2.9 (6) Overload Registration Form   download
Exhibit 2.9 (7) Low GPA Students Advisory Detail   download
Exhibit 2.9 (8) Senior Project Logbook   download
Exhibit 2.9 (9) Orientation and Internship Seminar   download
Exhibit 2.9 (10) Field Trip and Alumni Activities   download
Exhibit 2.9 (11) First Year Tutorial   download
Exhibit 2.9 (12) Non-academic Activities   download
 
Exhibit 2.10 (1) List of Room Data   download
Exhibit 2.10 (2) Schedule-for-Teaching Management System   download
Exhibit 2.10 (3) Wireless Access Point Location Map   download
Exhibit 2.10 (4) List of New Books for the Department of ECPE   download
Exhibit 2.10 (5) List of Inventory, Status and Request Planning of Equipments   download
Exhibit 2.10 (6) List of Software in ECPE Department and Downloadable Software   download
Exhibit 2.10 (7) List of Accidents and Medical Service Requests   download
 
Exhibit 2.11 (1) Curriculum Development Committee   download
Exhibit 2.11 (2) Curriculum Evaluation Committee   download
Exhibit 2.11 (3)     download
 
Exhibit 2.12 (1) Staff Development Plan   download
Exhibit 2.12 (2) Development Record   download
Exhibit 2.12 (3) CPE Workshops   download
Exhibit 2.12 (4) Training Material or visit www.acad.eng.nu.ac.th   download
 
Exhibit 2.13 (1) Employer Satisfaction Survey Report   download
Exhibit 2.13 (2) Online Class Evaluation System   download
Exhibit 2.13 (3) After-Graduate Employment Survey Form   download
Exhibit 2.13 (4) Meeting Minute on Alumni Complaint, 28 February 2012   download
 
Exhibit 2.14 (1) Student Statistics 2011   download
Exhibit 2.14 (2) Senior Project Schedule   download
Exhibit 2.14 (3) Device Lab Document   download
Exhibit 2.14 (4) ASSERT Document   download
Exhibit 2.14 (5) Vision Document   download
Exhibit 2.14 (6) Award of Vision Lab works   download
 
Exhibit 2.15 (1) Student Evaluation   download
Exhibit 2.15 (2) Summary of Student Evaluation   download
Exhibit 2.15 (3) Alumni Survey Result 2009   download
Exhibit 2.15 (4) Alumni Survey Result 2010   download
Exhibit 2.15 (5) Labor Survey Form   download
Exhibit 2.15 (6) Labor Survey Result   download