นักศึกษา > หลักสูตรปริญญาตรี> สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

1.  ชื่อหลักสูตร
        1.1  ภาษาไทย       :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์             
        1.2  ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Engineering Program in  Computer Engineering

 

2.  ชื่อปริญญา
        2.1 ชื่อเต็ม           :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
                                   :  Bachelor of Engineering ( Computer Engineering )
        2.2 ชื่อย่อ            :  วศ.. ( วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
                                   :  B.Eng. ( Computer Engineering )