แนะนำภาควิชา > เกี่ยวกับภาควิชา
 

  ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

 

   ปีการศึกษา 2540 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

   ปีการศึกษา 2542 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

   ปีการศึกษา 2546 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง และ ไฟฟ้าสื่อสาร)

   ปีการศึกษา 2548 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งแบ่งหลักสูตรนี้เป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้

   1. กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

   2. กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

   3. กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและการประมวลผลสัญญาณ

   4. กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

 

  ปรัชญา (Philosophy)

 

   ผลิตวิศวกรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัย เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี มีคุณธรรม และจริยธรรมนำความรู้ไปประยุกต์และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม


 

  ปณิธาน (Aspiration)

 

   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในด้านวิชาการ การวิจัยศิลปวัฒนธรรม การให้บริการชุมชนและสังคม โดยมีการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกภาควิชาฯ โดยยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย


  เป้าประสงค์ (Objective)

 

   1.เพื่อผลิตวิศวกรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ความสามารถทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุณธรรมและจริยธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

   2.เพื่อขยายการศึกษาคอมพิวเตอร์ในระดับบัณฑิตศึกษา

   3.เพื่อทำการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน สถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

   4.เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน