นักศึกษา > หลักสูตรปริญญาโท> สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

1.  ชื่อหลักสูตร
        1.1  ภาษาไทย       :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์            
        1.2  ภาษาอังกฤษ  :  Master of Engineering Program in Computer Engineering

 

2.  ชื่อปริญญา
        2.1 ชื่อเต็ม             :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
                                   :  Master of Engineering (Computer Engineering)
        2.2 ชื่อย่อ              :  วศ.. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
                                   :  M.Eng. (Computer Engineering)