แนะนำภาควิชา > ห้องปฏิบัติการ
   
 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิตเพื่อใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาของหลักสูตรที่ภาควิชารับผิดชอบ ดังนี้
  • ห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
  • ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม 1
  • ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม 2
  • ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
  • ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและวงจรดิจิตอล
  • ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
  •