นักศึกษา > หลักสูตรปริญญาตรี> สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

1.  ชื่อหลักสูตร
        1.1  ภาษาไทย       :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า            
        1.2  ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

 

2.  ชื่อปริญญา
        2.1 ชื่อเต็ม           :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
                                     :  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
        2.2 ชื่อย่อ            :  วศ.. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
                                     :  B.Eng. (Electrical Engineering)