รู้จักภาควิชา > คณาจารย์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์
 

  

Assoc. Prof. Niphat Jantharamin, Ph.D.

 

 Academic position

 • Dec. 2018 - present: Associate Professor of Electrical Engineering
 • Jan. 2013 - Nov. 2018: Assistant Professor of Electrical Engineering
 • Jun. 1997 - Dec. 2012: Lecturer

 Educational qualification

 • 2008: Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Electrical Engineering, University of Leeds, England.
 • 2002: Master of Science (M.Sc.) in Electrical Engineering, University of Kassel, Germany.
  [Diplomingenieur (Dipl.-Ing.) der Elektrotechnik von der Universitaet Kassel, Deutschland]
 • 1997: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เอกไฟฟ้ากำลัง, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ
  [Bachelor of Engineering (B.Eng.) in Electrical Engineering (Electrical Power), KMITL, Bangkok]

 Award

 • 2022: The Chakrabarti Mala Medal
  เหรียญราชอิสริยาภรณ์ "เหรียญจักรพรรดิมาลา" (ร.จ.พ.)
 • 2015: Knight Commander (Second Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 2 "ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก" (ท.ช.)
 • 2013: Knight Commander (Second Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 2 "ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย" (ท.ม.)
 • 2009: Commander (Third Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 3 "ตริตาภรณ์ช้างเผือก" (ต.ช.)
 • 2005: Commander (Third Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 3 "ตริตาภรณ์มงกุฎไทย" (ต.ม.)
 • 2002: Companion (Fourth Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 4 "จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก" (จ.ช.)
 • 2003: Scholarship for Ph.D. study, granted by Royal Thai Government.
 • 1999: Scholarship for Master study, granted by EPPO, Ministry of Energy, Thailand.

 Teaching (Lectures & Projects)

 • 303211 Electrical Circuit Analysis I
 • 303323 Power Electronics
 • 303428 Power System Protection
 • 303429 ILLumination Engineering
 • 303437 Photovoltaic System Technology
 • 303438 Industrial Motor Control
 • 303513 Energy Conversion Systems
 • 303524 Analysis of DC Power Converter Characteristics

 Research interest

 • Power Electronics, Photovoltaic Systems, Storage Batteries

 Publication

 • Textbook:
 • - นิพัทธ์ จันทรมินทร์, "การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1", พิมพ์ครั้งที่ 2, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563.
 • - นิพัทธ์ จันทรมินทร์, "การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1", สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561.
 • - นิพัทธ์ จันทรมินทร์, "วิศวกรรมการส่องสว่าง", เอกสารคำสอน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561.
 • - นิพัทธ์ จันทรมินทร์, "อิเล็กทรอนิกส์กำลังและอุตสาหกรรม", เอกสารประกอบการสอน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
 • - นิพัทธ์ จันทรมินทร์, "การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า: ทฤษฎีและปฏิบัติการ", คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546.
 •  
 • International journal:
 • - P. Lousuwankun, N. Jantharamin, 'Step-Size Adaptation Based on Power and Current Variation for Photovoltaic Maximum-Power-Point Tracking', GMSARN International Journal, Vol. 16, No. 4, December 2022, pp. 435-441.
 • - S. Dachasilaruk, N. Jantharamin, and A. Rungruang, 'Speech intelligibility enhancement for Thai-speaking cochlear implant listeners', Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science (IJEECS), Vol. 13, No. 3, March 2019, pp. 866-875.
 • N. Jantharamin, and P. Thongbuaban, 'Maximum-Power-Point Tracking Using Multiphase Interleaved Converters Based on Multi-Unit Synchronization', Journal of International Conference on Electrical Machines and Systems (JICEMS), Vol. 3, No. 1, 2014, pp. 88-92.
 • - P. Thongbuaban, and N. Jantharamin, 'New Switch-Control Technique for Multiphase Interleaved Converters with Current Sharing and Voltage Regulation', Journal of International Conference on Electrical Machines and Systems (JICEMS), Vol. 1, No. 1, 2012, pp. 99-103.
 •  
 • National journal:
 • N. Jantharamin, 'Maximum-Power-Point Approximation for Photovoltaic Arrays', Naresuan University Engineering Journal (NUEJ), Vol. 7, No. 1, January-June 2012, pp. 37-42.
 •  
 • International conference:
 • N. Jantharamin, 'Battery Modeling Based on Artificial Neural Network for Battery Control and Management', 2018 International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2018), Jeju, Korea, 7-10 October 2018, pp. 2111-2114.
 • - P. Lousuwankun, N. Jantharamin, 'Photovoltaic Module Maximum-Power-Point Tracking with Step-Size Variation', The 4th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST 2018), Phuket, Thailand, 4-7 July 2018, pp. 1-4.
 • - S. Dachasilaruk, C. Luangsawang, N. Jantharamin, S. Kaewsri, and P. Doungta, 'Evaluation of Thai Speech Intelligibility Based on Noise Reduction Techniques for Cochlear Implants', 2017 10th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI 2017), Shanghai, China, 14-16 October 2017, pp. 1-5.
 • - A. Buakam and N. Jantharamin, 'Application of a Two-phase Interleaved Step-Up Converter for Photovoltaic Power Maximization', The 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE 2015), Chiang Mai, Thailand, 29-30 October 2015, pp. 309-312.
 • - N. Jantharamin and P. Thongbuaban, 'Interleaving Technique Application for Photovoltaic Power Maximization', The International Conference on Engineering and Applied Science (ICEAS 2014), Sapporo, Japan, 22-24 July 2014.
 • - N. Jantharamin and P. Thongbuaban, 'Maximum-Power-Point Tracking Using Multiphase Interleaved Converters Based on Multi-Unit Synchronization', The International Conference on Electrical Machines and Systems 2013 (ICEMS 2013), Busan, Korea, 26-29 October 2013, pp. 1528-1531.
 • - P. Thongbuaban and N. Jantharamin, 'New Switch-Control Technique for Multiphase Interleaved Converters with Current Sharing and Voltage Regulation', 2011 International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2011), Beijing, China, 20-23 August 2011, pp. 1-4.
 • - N. Jantharamin and L. Zhang, ‘Model-Based Maximum Power Point Tracking’, The 7th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2010), Chiangmai, Thailand, 19-21 May 2010, pp. 83-87.
 • - N. Jantharamin and L. Zhang, ‘Analysis of Multiphase Interleaved Converter by Using State-Space Averaging Technique’, The 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009), Pattaya, Thailand, 6-9 May 2009.
 • - N. Jantharamin and L. Zhang, ‘Control of a Two-Phase Bi-directional Interleaved Converter for Maximum Power Point Tracking’, The 11th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2008), Wuhan, China, 17-20 October 2008, pp. 2343-2345.
 • - N. Jantharamin and L. Zhang, ‘A new dynamic model for lead-acid batteries’, The 4th IET Conference on Power Electronics, Machines and Drives (PEMD 2008), York, England, 2-4 April 2008, pp. 86-90.
 •  
 • National conference:
 • - พีระเดช เล้าสุวรรณกุล และ นิพัทธ์ จันทรมินทร์, 'การพัฒนาวิธีตรวจหาการบังแสงบางส่วนสำหรับกลุ่มแผงเซลล์แสงอาทิตย์', การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 44 (EECON-44), น่าน, 17-19 พฤศจิกายน 2564.
 • - พีระเดช เล้าสุวรรณกุล และ นิพัทธ์ จันทรมินทร์, 'การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิธีแปรผันช่วงก้าวโดยใช้ตัวคูณเพื่อติดตามจุดกำลังสูงสุด', การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 (NRC17), พิษณุโลก, 29-30 กรกฎาคม 2564.
 • - พีระเดช เล้าสุวรรณกุล และ นิพัทธ์ จันทรมินทร์, 'การติดตามจุดกำลังสูงสุดแบบแปรผันช่วงก้าวโดยใช้ตัวประกอบการคูณ', การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 43 (EECON-43), พิษณุโลก, 28-30 ตุลาคม 2563.
 •